apo3.jpg

ส่งเสริม ผลักดัน

นักกอล์ฟไทยไปสู่ระดับโลก

สร้างชื่อเสียงกลับสู่ประเทศ

Line separator

ส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือต่อนักกอล์ฟเยาวชนและนักกอล์ฟอาชีพที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสในการฝึกซ้อม การเล่นและการแข่งขันกอล์ฟในระดับสมัครเล่นและระดับอาชีพ ในระดับนานาชาติและระดับโลก

OUR ATHLETE

ปัจจุบันมูลนิธิให้การสนับสนุนนักกีฬา 4 คน

 

มูลนิธิกอล์ฟไทยสู่กอล์ฟโลก

ก่อตั้งโดยโปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาว์รัตน์

ด้วยความตั้งใจจริงในการสนับสนุนเยาวชนไทยที่มีฝีมือแต่ขาดโอกาสและทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสในการแข่งขันระดับโลก ด้วยคิดว่าลำพังเพียงองค์กรเราไม่สามารถที่จะทำภาระให้สำเร็จได้ จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิกอล์ฟไทยสู่กอล์ฟโลกขึ้นมา เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือกันผลักดันวงการกอล์ฟไทยและสนับสนุนนักกีฬากอล์ฟไทยให้ไปสู้กับนักกอล์ฟทั่วโลก  เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศ

Golf Thai to the world

OB.Golf#ForWeb-18 edited.jpg
61162726_2139225402798347_70318334490108

OUR OBJECTIVE

ส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟแก่เยาวชนปละประชาชนทั่วไปให้มาเล่นกีฬากอล์ฟ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือต่อนักกอล์ฟเยาวชนและนักกอล์ฟอาชีพที่มีความสามารถแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสในการฝึกซ้อม การเล่นและการแข่งขันกอล์ฟในระดับสมัครเล่นและระดับอาชีพ ในระดับนานาชาติและระดับโลก

สนับสนุนช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีโอกาสในการเล่นกีฬา การได้รับการศึกษา และการประกอบอาชีพ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีความร่วมมือกับภาครับและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการรับบริจาคสิ่งของ เงินทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กๆ และเยาวชนที่ขาดโอกาสในสังคม

จัดตั้งองค์กร ศูนย์ สถาบัน หรือหน่วยงานในรูปแบบภายใต้การกำกับของมูลนิธิ เพื่อดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ข่าวสาร และกิจกรรม

การจัดกอล์ฟการกุศล

การจัดโบว์ลิ่งการกุศล

อบรมให้ความรู้กอล์ฟ

เปิดรับบริจาคอุปกรณ์กีฬา

68476058_2368710010051907_57390502084702
67567190_2351107368478838_32901880267050
OB.Golf#ForWeb-365 edited.jpg
timeline_25630303_141913 edited.jpg